شماره حساب ها


بانک ملت به نام مجید گیویان پور

شماره شبا :  IR91  0120  0000  0000  5094  8424  63

شماره کارت: 8938-4308-3379-6104

شماره حساب : 5094842463