ارسال رایگان به سراسر کشور

هزینه هاتو کم کن


ارسال کلیه سفارشات بیشتر از 200 هزار تومان در سیپاس رایگان است. همچنین ارسال کلیه سفارشات عمده و سازمانی بالای یک میلیون تومان در شهر اصفهان و بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان در سایر شهر ها نیز رایگان می باشد. 
لازم به ذکر است ارسال سفارشاتی که بعد از ساعت 11 هر روز ثبت گردد به روز بعد موکول میگردد.